USihlalo weMakukhanye Rural Movement, uMziwoxolo Sume, udibene nomhlali waseChris Hani uMama uCynthia Maqoko, bexoxa ngengxaki yamanzi egqubayo kule ndawo.

Umama uMaqoko ungumfama waseChris Hani eKariega empuma Koloni. Umama uMagoko uchitha ixesha elininzi egadini yakhe. “Endlwini yam, asithengi imifuno kwiivenkile ezinkulu. Sitya imifuno esiyilima ekhaya,” wongeze watsho.

Umyeni wakhe ongasekhoyo wakhulela efama waza wamfundisa ukulima. Le yindlela olwaqala ngalo uthando lwakhe lokufama. UMagoko uthi: “Ndandimane ndincedisa umyeni wam ngokulima.

IChris Hani ikumasipala waseNelson Mandela Bay othe wachaphazeleka ngamandla yimbalela kwaye usenokwehlelwa yiDay Zero.

Sume: Ingxaki yamanzi ikuchaphazela njani wena mlimi?
Mama uMaqoko: Sithetha nje imifuno yam yomile nezityalo zam ziyasokola. Oku kundinyanzela ukuba ndihambe umgama omde ukuya kukha amanzi. Indichaphazela kakubi kakhulu.

Sume: Ucinga ukuba yintoni unobangela wengxaki yamanzi?

Mama uMaqoko: Uluvo lwam kukuba le yingxaki edalwe ziinkokeli zolu lawulo. Ikwasisiphumo sorhwaphilizo kumasipala nakurhulumente kazwelonke. Urhulumente akabaxabisi abantu abahlala kweli lizwe. Kwindibano eyayibanjwe kweyeKhala ngo2022 eChris Hani, uluvo lwabantu lwalusithi ‘isono sethu kukuba siNtsundu’. Urhulumente akalihloneli ilungelo lethu lokufumana amanzi.

Sume:  Ingaba kukho impucuko malunga nengxaki yamanzi eChris Hani?
Mama uMaqoko: Ewe, bekukho utshintsho kwimeko emva kokuba ikomiti ejongene neengxaki zamanzi ingenelele. Yayilungenelelo oluluncedo kakhulu. Yiyo loo nto kukho iilori ezininzi zamanzi. Ngo December ka-2022, izinto zaqala ukuba zambhi kwakhona. Urhulumente nabasemagunyeni mabayisombulule le ngxaki yamanzi ngokukhawuleza. Kodwa andinalo naliphi na ithemba.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *