U-2023 ngunyaka kuMbutho i-Inyanda wokuqokelela amanzi. Ngaphandle kokuba u2023 ungunyaka ophawuliweyo wokuvuyisana kwalombutho igqiba iminyaka elishumi, lombutho ulungiselela indibano yolonyulo olungo March kulonyaka (2023) ozawubanjelwa eFreyistata.

Umbutho i-Inyanda wasekwa yimibutho elishumi ngo-2013 njengombutho wasemaphandleni ukwenzela ukusombulula ingxaki kazwelonke malunga nomhlaba kunye nenguqu kwezolimo. Ukususela ngoko, umbutho ufumene ubunzima malunga nemeko yezopolotiko, eyezoqoqosho kunye nezentlalo kumanqanaba lwasekuhlaleni najikelele lonto eyenza kubekho ingxaki yokuhlanganisa. Ixesha le-Covid lenze yadobalala imibutho yasekuhlaleni yabangela umsebenzi woququzelo ubenzima. Iimeko zenze iingxaki zokuququzelela lombutho ukususela ezingcambini uphawule watsho uMhlali ngaphambili wombutho i-Inyanda, Moipone Jwayi.

Lombutho uthathe ixesha lokuziphonononga isimo sawo; nto leyo yenze kufikelelwe kwisigqibo sokubiba intlanganiso yokuvuselelwa kwawo ngoNovemba 2022 eBloemfontein. Iinjongo zentlanganiso ibikukubonakalisa imeko yombutho, ukukhulisa ingxoxo zengxaki, ukwakha umgangatho wobunkokheli nokuzibandakanya kwiindibano zajikelele. uJwayi ucacise wathi intlanganiso ibikukuphendula indlela yokuvuselela i-Inyanda ukuba ibengumbutho oququzelayo kwaye obonakalayo wabantu. Sijongene neengxaki ezingaphakathi nezingaphandle ukuqonda ukwenziwa kokukhuliswa kombutho kanzima nokuba ingasombululeka kanjani.

Lentlanganiso iqinisekisa ukuba lombutho wabasetyhini abasebenzayo uquka imibutho yasekuhlaleni ebandakanyeka ekulweni amalungelo omhlaba, inguqu kwezolimo kwakunye nobunini bomhlaba. “Lo mbutho kufuneka ubenesicwangciso sokuphakamisa imiba yemihlaba ebandakanya abantu abamnyama abangakhathalelwanga emaphandleni nasezidolophini, nabo banemihlaba engakwaziyo ukusebenziseka ngenxa yokuswela inkxaso nokungabi nasakhono” wolekile uRhulani Zithi wombutho waMafama iMopani.
Ukuvuselela lombutho kukuqwalasela ukukhula kwezoshicilelo, nemfundo kwezopolotiko, ukunikeza inkxaso kwinkqubo zasekuhlaleni, ukukhankasa ulutsha nokuchaza ubunkokheli obuzimiseleyo. “Sinethemba lokubamba indibano yolutsha wombutho i-Inyanda. Sifuna ukubona ultsha oluninzi ngoba lulutsha olufuneka lukhokhele lombutho. Ulutsha luzimisele ukusebenza, ukhankanye watsho uAsanda Magadla osuka kwi-Ilizwi Lamafama.

Izisombululo ezusuka kwimvuselelo yentlanganiso ibibanjwe ngoNovember 2022 zezi:

  • Inyanda kufuneka ibenendlela yokwenza iinkqubo ngezakhono;
  • Ubudlelwane obulinganayo kwakunye nemvano ekwenzeni isigqibo;
  • Ukusebenza ngendlela nokungafihlisi, ingakumbi ezimalini;
  • Indibano yolonyulo kufuneka ibanjwe ngoMarch eFreystata;
  • Amaqabane ambalwa onyulwa ukwandisa inani lamalungu ezigqeba;
  • Iqumrhu kunye nombutho i-TCOE kufuneka zisebenzisane ukuqulunqa izigqibo neenkqunkquthela;
  • Iqumrhu kunye nombutho iBuilding Stream kufuneka zikhulise indlela zokwenza nokuthetha kwindibano.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *