Ezolimo ayizezabantu abadala kuphela; utsho uNtombizanele Kima ominyaka engamashumi amahlanu anesithandathu wakwa Nobuhle (kwindawo ese Khayelitsha) eKariega. Abantu abatsha kufuneka bakhuthazwe kwezolimo nasekufuyeni, ingakumbi kwindawo ezisemaphandleni, baqale ukulima besebancinci ukuze bakhule bezazi iindlela zokulima eziyimpumelelo.

uKima uphawule wathi imisebenzi inqabile, uphuhliso alwenzeki ngendlela eyiyo kwaye nexabiso lokutya kunye nelamafutha linyuka rhoqo. Weleke ngelithi ukuba abantu bangazilimela bazikhulisele akuzuxhomekekwa ekuthengeni ukutya ezivenkileni. Uphuhliso alubathatheli ngqalelo abo banganazakhono. Ngokulima uyakwazi ukubeka ukutya etafileni yonke imihla kwaye kukhawulelana nemfuno zemali, kutsho uKima.

Lonto izakusinceda ukulwa indlala nentswela ngqesho eluntwini. Ulimo luphuhlisa amathuba emisebenzi utshilo uKima. Uqala ngokulima imifuno ngemva kwendlu yakho, ukhule uyekumhlaba omkhulu ukuze wenze ushishino. Uqale uthengisele abahlali ulandule ukuyokuthengisela ezinye indawo zasebumelwaneni.

uKima waziqaphela eselula isakhono sakhe sokuthanda ukulima. Ibiluhambo oluhle kum, ukufunda ngokulima. Namhlanje ndiyakwazi ukufundisa nokucebisa abantu nomakwenziwe malunga nezolimo, ingakumbi xa kufikelelwa kwizityalo zokutya. Ndinikeza nengcebiso ukusombulula iingxaki kubalimi malunga nokutyala ukutya, uphawulile uKima.

Asinamihlaba
Ukunganikezwa nokobelwa kwemihlaba, ingakumbi kuMasipala iNelson Mandela Bay, umbutho wasemaphandleni iMakukhanye ikhankanye umhlaba ochumileyo ongasetyenziswayo wahlala kuwo. Eli lelinye lamaphulo elenze umbutho lubenocinezelelo kuRhulumente enze inguqu ekhawulezileyo adibana nabahlali kunye nemibutho.

Indlela indlala nentswela ngqesho ziyiyo, inguquko kumhlaba nohlaziyo lwezolimo zisuke zabaluleka ngakumbi, ingakumbi emaphandleni. Imihlaba isalawulwa ngabanamagunya abambalwa, ngeloxesha isininzi sabantu asinamvume kumhlaba ukuze balime bavelise nokutya, uphawule uNtombentsha Nelani ongumlimi wasemva kwendlu ekwanguye nomfuyi wezilwanyana.

uNelani ukholelwa ekubeni ukuba uMzantsi-Afrika ulilize ekuveliseni ukutya, abantu kufuneka babenelungelo kumhlaba ochumileyo. Abantu baxelelwa ukuba ngoku nisenkulululekweni kwaye nikhululekile. Kodwa kwaba ngenawo umhlaba, akukho Nkululeko, inyaniso yeyokuba ukuhluthwa komhlaba akukhathalelwanga nguRhulumente uphawule watsho uNelani.

Sinyanzelisa ilungelo lendlela yokulima nokufuya njengenye yokukhetha namhlanje nekamva noRhulumente makaxhase lenkqubo, hayi ngokomthetho kodwa ngokwenza. Asifuni amagosa eZolimo anyuse izibulali zinambuzane kunye nembewu eguquliweyo. Urhulumente wethu ukhetha abalimi abakhulu abavelisela ukuthengisa ngeloxesha thina asibandakanywa kulento utshilo uNelani.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *