Indibano Yabangaqeshwanga yindibaniselwano yeentlangano zoluntu kunye neenkokheli zoluntu, abasebenzi basezifama, abahlali basezifama, ulutsha kunye namabhinqa afuna utshintsho kwiindawo zasezidolophini nasemaphendleni. Umnqweno wethu wenkululeko awuphunyezwanga. Sicinezelwe, asikhathalelwanga kwaye asiqukwanga. Ulutsha lwethu lujongene nokungabikho komsebenzi, nto leyo ebangela ulwaphulo-mthetho lube phezulu.
Kodwa siqinisekile ukuba singakwazi ukuzikhulula.

Indibano Yabangenamisebenzi #Izinyanzeliso Zolwabiwo-mali lwango023

1. Amanzi Kumntu Wonke
Amanzi bubomi, ilungelo neemfuno zethu ezisisiseko. Asikwazi kuphila ngaphandle kwamanzi. Xa kungekho manzi, asikwazi kupheka, ukuhlamba kwaye zonke ezinye izinto ezifuna amanzi zichaphazeleka kakubi. Abantwana abakwazi kuba sesikolweni de siphume isikolo ngenxa yengxaki yamanzi. Amabhinqa namantombazana asemancinci ngabona bantu bachatshazelwa kakhulu kukunqaba kwamanzi kwiindawo esihlala kuzo.

2. Umvuzo Osisiseko
Asiyamkeli i-R350 ye-Social Relief of Distress Grant ekubeni ingazifikeleli zonke iimfuno zethu ezisiseko, yiyo loo nto sifuna i-R1 500.

3. Ucimicimi Wombane
Urhulumente akamele enze uEskom abe lishishini labucala. Ukucima kombane akumele kube yinto ‘eqhelekileyo’ kubomi bethu bemihla ngemihla. Uluntu luyahlupheka ngenxa yale ngxaki. Izibhedlele, iindawo zokugcina izidumbu, izikolo namashishini adinga umbane awasebenzi kakuhle. Kumba wee-IPP, uluntu lumele lunikwe ithuba lokuvelisa umbane luze luzuze kwinkqubo yokuveliswa kwawo.

3. Imisebenzi Ephucukuleyo Kumntu WOnke
Ingeniso yethu ukuze sikwazi ukuphila ixhomekeke kwimisebenzi ephucukileyo. Asiyamkeli inkqubo ye-EPWP eyinkqubo eqhathayo nezuzisa abambalwa kulo rhulumente wohlulekayo. Asiyamkeli nento yokuqeshwa kangangeenyanga ezintandathu kwi-EPWP, nto leyo ezuzisa abambalwa. Isidima sethu njengoluntu sixhomekeke kwimisebenzi ephucikileyo. Sifuna ingqesho epheleleyo.

4. Ukuphungulwa Kwemali Eyabiwayo
Kufuneka kuyekiswe ukuphungulwa kwemali eyabilwayo ngenxa yokuba oku kubachaphezela kakubi abantu kunye nokuziswa kweenkonzo ezinjengezempilo, ezemfundo kwakunye nezinye izinto eziyimfuneko neenkonzo.
Onke amasebe karhulumente awasebenzi kakuhle ngenxa yokuphungulwa kwemali ayifumanayo nto leyo ebangela kudendwe abantu, imisebenzi ingabikho kuze kubekho ulwaphulo-mthetho oluphezulu.

5. Oomasipala Abazinzileyo
Sidinga oomasipala abazinzileyo abazakubonelela ngeenkonzo ezipheleleyo kuluntu lwethu. Indibaniselwano yolawulo ayibasebenzeli abantu bethu. Endaweni yoko, abezopolitiko bayalwa baze abantu bangakhathalelwa.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *