Abahlali base Cambridge kuMasipala wase Buffalo City eMonti (East London), baxhaswe ngumbutho i-Inyanda, bavaleleke kwimpikiswano necandelo elisebenza ngokungcola nokucoca kwisithili sase-Cambridge malunga nokuqasha abahlali basebenze umsebenzi wokuchola ukungcola.

Malunga namashumi amahlanu abahlali, ingakumbi abantu abatsha, bebesebenza ngokungafumani ntlawulo ukususela ngenyanga yekhala (July) ka 2021. Bebesebenza ngokungafumani ntlawulo ukuchola ukungcola ngoba babezityanda igila malunga nendalo kunye nempilo nobumdaka obunegalelo ekuhlaleni. Abasebenzi abasebenza ngokungcola abathi emveni kokuba besebenze bengahlawulwa, amagosa eCandelo lweSolid Waste banikeze abanye abantu imisebenzi yabo, abanye benza inzame zokuba babizelwe kudliwano-ndlebe babacele incukacha zabo ezifana nempepha zasebhankini kunye nenombolo ze-Tax.

“Ezonzame zazenziwe ngalomagosa zanika ababasebenzi abasebenza ngaphandle kwentlawulo ithemba lokuba bazakuqashwa. Nasekuhlaleni ibiseyibonakala njengembono entle yokukhawulelana nengxaki yokungabikho komsebenzi e-Cambridge kutsho uAndile Mapisa onguNobhala woMbothu i-Inyanda. Ngeloxesha, akuzange kubekho namnye umntu oqashwayo kwabo babesebenza ngaphandle kwentlawulo. Namagosa awaphawuli kulenyewe nakulemibuzo malunga nokuba ithini inkqubo yokuphelisa ukuqasha. “ukunikeza ingxaki yokungabikho kwemisebenzi, uMbutho i-Inyanda awuvumelani nento yokuba uRhulumente angabaqashi abahlali base-Cambridge kumathuba avelayo emisebenzi wongeze watsho u- Mapisa.

Ngomhla wamashumi amabini ananye kwinyanga yeKhala (July), emveni konyaka abasebenzi abasebenza ngokungcola abangahlawulwayo beqalile, babamba umngcelele ukuya kumzi weCandelo le-Solid Waste eCambridge. Njengenxalenye yalomngcele, ababasebenzi abasebenza ngaphandle kwentlawulo, bafaka izikhalazo zabo bezinika igosa kwaye balinika nomhla wokuphendula wesihlanu ku-Agasti. Akukabikho mpendulo ebuyileyo malunga nezozikhalazo nanamhlanje.

U-Mbutho iNyanda kunye nabasebenzi abachola ukungcoloa bazixelela abanacebo limbi abanalo kukuba babambe umngcelele wokuyokuhlala kwi-Ofisi zase-Solid Waste ngomhla weshumi elinesibini kuAgasti kulonyaka (12 August 2022) eCambridge kuba benethemba lokuba amagosa azakuzimamela izikhalazo zabo.

Abasebenzi abasebenza ngokungahlawulwa baxelewa ukuba lomba uzakuxoxwa kwaye bazakufumana impendulo kwiveki elandelayo. Kunangoku, abasebenzi bathi akukabikho mpendulo, into eyenzekayo bathunyelwa ngapha nangapha akukho nto ibambekayo kwaye akukho mpendulo. Bekukho ukucetywa kwentlanganiso kawonke-wonke e-Cambridge ekupheleni kuka Agasti ukulungiselela umngcelele.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *