Ngomhla wamashumi amathathu ananye kuMeyi kulonyaka umiyo abalimi bemibutho kwifama ezahlukileyo babambha umngcelele ukuya kwiSebe leZolimo (DALRRD) ePhondweni, kumhlaba wonke ukuyodlulisa imbalelwano yezikhalazo.  Imibutho yabalimi ababekulondibano kuquka Cannabis, Hemp Association, Forestry Development Association, Organic Farmers, Mohair Producers, Black Farmer Association kunye neBee Farmers.

Injongo yeSebe (DALRRD) ibikuku jonga imihlaba, ukuohucula imveliso kwezolimo, abantu ababambe umgcelele bathi iSebe alibaboneli ntweni abalimi abamnyama.  Kwimbalelwano yabo, ululhu lwezikhalazo lungenkxaso engekhoyo kwezolimo nakwezemihlaba.

IZIKHALAZO ZABALIMI ZIQUKA:

 1. Ukungabikho komhlaba eMzantsi Afrika
 2. Ukulibaziseka kwenkxaso kubalimi.
 3. Ukungabikho kwenkxaso ngokwesibonelelo.
 4. Ukuvalwa kwaMaziko ngaphandle kokwaziswa kwabalimi.
 5. Ukunyuka kwamaxabiso kwenkonzo zabasweleyo lenxa yomgaqo kaRhulumente wezimali (PFMA).
 6. Funa inkxaso yemveliso yabalimi kubekho amaSebe amathathu kuMasipala ngamnye.
 7. Sifuna usuku olucacileyo lokwenza lenkxaso yenkqubo.
 8. Inguquko eyenzeka rhoqo kweliSebe lezoLimo liphazamisa lenkqubo yokuxhasa abalimi.
 9. Imvume yokuthengisa.
 10. Ukhuseleko lwasefama kunye nengxaki yokubiwa kwemfuyo.
 11. Intlekele lulawulo lweZolimo.
 12. EIA nelungelo lamanzi.

EMpuma Koloni eBisho, abalimi bagqithise izikhalazo zabo kuMphathiswa weSebe noPhuhliso uNonkqubela Pieters.  Lo mngcelele wawuququzelelwa ligatyana uLuyanda Shushu onguMlimi ekwanguye neNkokheli yombuthoi (NPFA).  Iphepha ndaba i-Inyanda ibambe udliwano-ndlebe noLuyanda ukufumana ingxelo ephangaleleyo.

Umbuzo:  Kuyintoni imfuno eyenza ukuba wenze, uququzelele lomngcelele wamafama aseMpuma-Koloni?

Mnu Shushu: NjengaMlimi mna, ndiyalwazi kwaye ndiyaluqonda ucinezelelo lwabalimi.  Ndagqiba ekubeni kubekho imfuno yokuququzelela lomngcelele wabalimi ngoba sinemiceli mngeni efanayo.  Sifumanise ukuba sineemfuno neembono ezifanayo zokuba silungise ezingxaki phambi kokuba kube kude. 

UMBUZO: Ucinga ukuba eliSebe lingakwazi ukunceda abalimi ngengxaki ezikoluluhlu zilungenisileyo?

MNU SHUSHU: Sicinga ukuba uMphathiswa angasinceda njengabalimi ngoba enguye ophakathi kumaSebe onke apho abalimi banengxaki ukuquka iSebe lezemihlaba noLimo elinokunceda abalimi ukufumana iimpepha zobunini.

Xa abalimi besenza isicelo sesibonelelo kuye kufunwe isiqinisekiso okanye amaphepha obunini bomhlaba, abalimi baye bafumane ubunzima ukwenza isicelo kuba bengenawo amaphepha okanye isiqiniseko bebengafumani uncedo kwiSebe.

Abalimi bafumanisa kunzima kakhulu ukwenza isicelo semali ngenxa yenkxaki zomgaqo.  Kwaye abalimi bafuna uncedo benze isicelo somhlaba kaRhulumente ekhoy ukuze bancedakale.

UMBUZO: Ingaba zikhona ezinye iingxaki onqwenela abalimi bangancedwa yi DRDARR?

MNU SHUSHU: Ewe, abalimi abalufumani ulwazi olusuka kwiSebe ngoba abasebenzi beSebe abakhawulelani nabalimi xa kufuneke benze isicelo sesibonelelo, nokugcwalisa amaphepha okanye kulandelwe inkqubo elungileyo.  Ngamanye amaxesha ababaniki abalimi ingcambu okanye bazinike ixesha batyelele ezindaweni zabalimi.  Yilonto kubalulekile kuthi balimi kunye neNkokheli sidibane noMphathiswa kunye nabasebenzi beSebe leZolimo lophuhliso lwemihlaba, kwakunye neSebe laManzi nenkonzo sidibanele kwigumbi elinye ukuze sichaze iingxaki Zethu.

Amanzi yenye ingxaki esijongene nayo.  Siyathemba ukuba uMphathiswa kunye neSebe bazakubakhona kulendibano kuzokuqwalaselwa iingxaki zabalimi.

UMBUZO: Uvumile uMphathiswa ukudibana neeNkokheli zabalimi?

MNU SHUSHU: Ewe, uMphathiswa uvumile ukuthetha nathi.  Wayityikitya wayamnkela nembalelwano yethu kwaye sinethemba lokufumana impendulo ngentsuku ezisixhenxe ezizayo.

Ushicilelo lephephandaba: Ngexesha lokwenza amaphepha, Mphathiswa akakhange aphawule kwimbhalelwano yezikhalazo zabalimi.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *